VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU www.dlhujes.sk


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Obchodná spoločnosť NELL KAPITAL s. r. o. so sídlom Dunajská 4, 811 08 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 147 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89241/B je správcom a prevádzkovateľom (ďalej aj „prevádzkovateľ“) internetového portálu s názvom: www.dlhujes.sk (ďalej aj „portál“).

1.2 Portál zabezpečuje registrovanému používateľovi veriteľovi (ďalej aj „používateľ“) vytvorenie vlastného profilu veriteľa, slúžiaceho na interné vedenie databázy svojich dlžníkov podnikateľov v podobe tzv. „karty dlžníka“; umožňuje mu zverejniť svojich dlžníkov prostredníctvom zoznamu dlžníkov vedeného portálom (ďalej aj „zoznam dlžníkov“); prostredníctvom osoby prevádzkovateľa mu poskytuje aktívne mimosúdne vymáhanie pohľadávky počas celej doby trvania registrácie.

1.3 Služby poskytované prostredníctvom portálu sú spoplatnené.

1.4 Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu poskytuje služby podľa jednotlivých balíkov. Každý balík sa skladá z jednotlivých služieb, ktoré kombinujú služby portálu a právneho tímu prevádzkovateľa. Špecifikácia jednotlivých balíkov je uvedená v sekcií “Cenník”. Prevádzkovateľ poskytuje nasledujúce balíky služieb:

 • balík služieb FREE,
 • balík služieb PREMIUM,
 • balík služieb BUSINESS.

1.5 Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu poskytuje aj dodatočné služby portálu FinStat a to:

 • FinStat Monitoring,
 • FinStat Premium.

1.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti používateľa pri využívaní služieb portálu.

II. VYMEDZENIE OSOBY POUŽÍVATEĽA A DLŽNÍKA

2.1 Ak nie je ďalej uvedené inak, používateľom, ktorý môže požiadať o registráciu a následne využívať služby portálu môže byť len podnikateľ. Používateľom je veriteľ, ktorý má pohľadávku (pohľadávky) voči dlžníkovi (viacerým dlžníkom). Dlžníkom používateľa na účely využívania služieb portálu môže byť výlučne len podnikateľ. Používateľ nie je oprávnený prostredníctvom portálu za účelom využívania služieb portálu podľa bodu 1.2 VOP viesť databázu a zverejňovať svojich dlžníkov, ktorými sú fyzické osoby. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie:

 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

2.2 Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, je oprávnená požiadať o registráciu a využívať činnosti portálu podľa bodu 1.2 VOP len v tom prípade, ak je jej dlžníkom podnikateľ. Fyzická osoba v takomto prípade registráciou na portáli vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu poskytnutých osobných údajov a súhlasí s ich spracovaním prevádzkovateľom. Súhlas udeľuje po dobu trvania registrácie.

III. REGISTRÁCIA, REGISTRAČNÝ POPLATOK, PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

3.1 Registráciou na portáli vzniká používateľovi právo na poskytovanie služieb portálu podľa bodu 4.1 VOP, a to za podmienok upravených v týchto VOP a prevádzkovateľovi povinnosť po dobu trvania registrácie tieto služby používateľovi poskytovať.

3.2 Registrácia môže byť spoplatnená a výška registračného poplatku sa odvíja od jednotlivých balíkov služieb (ďalej aj „registračný poplatok“). Registračný poplatok sa uhrádza v podobe paušálnej sumy [nie je závislý od počtu dlžníkov používateľa a počtu (a výšky) pohľadávok používateľa].

3.3 Návrh na registráciu vzniká vyplnením a odoslaním „registračného formulára“ zverejneného na portáli, v ktorom je záujemca o registráciu povinný vyplniť portálom vyžadované údaje (t.j. najmenej v rozsahu povinných údajov). V prípade neúplného vyplnenia registračného formulára bude záujemca vyzvaný na opravu / doplnenie údajov.

3.4. Odoslaním registračného formulára záujemca vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP, vyjadruje súhlas s VOP a vôľu byť týmito VOP viazaný. Proces registrácie je ukončený zaplatením registračného poplatku. Pripísaním registračného poplatku na účet prevádzkovateľa vzniká medzi prevádzkovateľom a používateľom záväzkovo-právny vzťah, v zmysle ktorého vzniká používateľovi právo na poskytovanie služieb portálu podľa bodu 4.1 VOP, a to za podmienok upravených v týchto VOP a prevádzkovateľovi povinnosť po dobu trvania registrácie tieto služby používateľovi poskytovať. Pred uhradením registračného poplatku nemá záujemca o registráciu (t.j. budúci používateľ) právo na poskytovanie služieb portálu a prevádzkovateľ nemá povinnosť tieto služby používateľovi poskytovať.

3.5 Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť návrh záujemcu o registráciu a jeho návrh neakceptovať najmä ak:

 • má záujemca o registráciu alebo iná, s ním personálne a / alebo majetkovo prepojená osoba, prípadne s ním spriaznená osoba záväzky voči prevádzkovateľovi; na účely spriaznenej osoby sa vychádza z § 9 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii;
 • úmyselne uviedol nesprávne jeho identifikačné údaje;
 • sa v minulosti pokúsil o zneužitie portálu;
 • v minulosti mu bola zrušená registrácia z niektorého z dôvodov uvedených v článku VII VOP;

3.6 Registračný poplatok je podľa balíkov služieb stanovený ročne:

 • pri balíku služieb FREE 0,- € bez DPH,
 • pri balíku služieb PREMIUM 199,- € bez DPH,
 • pri balíku služieb BUSINESS 499,- bez DPH.

3.7 Registračný poplatok za služby portálu FinStat sú stanovené ročne:

 • FinStat Monitoring 95,- € bez DPH,
 • FinStat Premium 350,- € bez DPH.

3.8 Prevádzkovateľ upovedomí používateľa v predstihu, spravidla tridsať (30) dní vopred, o blížiacom sa termíne ukončenia doby trvania registrácie a vyzve ho na vyjadrenie sa, či má záujem o predĺženie doby trvania registrácie alebo na predĺžení doby trvania registrácie netrvá. Ak sa používateľ najneskôr k poslednému dňu doby trvania registrácie nevyjadrí (najneskôr v tento deň nebude prevádzkovateľovi doručená žiadosť o predĺženie doby trvania registrácie), má sa za to, že nemá záujem na predĺžení doby trvania registrácie. V prípade, ak má používateľ záujem o predĺženie doby trvania registrácie, je povinný najneskôr do piatich (5) dní, od doby uplynutia registrácie uhradiť registračný poplatok za predĺženie doby registrácie. Výška poplatku za predĺženie doby registrácie zodpovedá výške registračného poplatku v závislosti od balíka služieb (bod 3.6 VOP).

3.9 Ak používateľ nebude trvať na predĺžení doby trvania registrácie alebo sa bude mať za to, že nemá záujem o predĺženie doby trvania registrácie, prípadne ak neuhradí registračný poplatok za predĺženie doby trvania registrácie v lehote podľa bodu 3.7 VOP, prevádzkovateľ obmedzí prístup používateľa do portálu a pätnásty (15) deň po uplynutí doby trvania registrácie celý profil používateľa (vrátane ním zverejnených dlžníkov a pohľadávok) z portálu odstráni (vymaže).

IV. SLUŽBY PORTÁLU

4.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje po registrácii používateľa poskytnúť mu prostredníctvom portálu nasledovné služby:

 • vytvorí a sprístupní používateľovi na portáli profil, do ktorého bude mať prístup len používateľ, a to po zadaní ním zvoleného prístupového mena a hesla (ďalej aj „profil“);
 • používateľ bude mať v rámci svojho profilu možnosť viesť správu svojich pohľadávok, pridávať / meniť / aktualizovať / mazať pohľadávky a iné údaje o svojich dlžníkoch, a to v podobe vedenia tzv. karty dlžníka (ďalej aj „karta dlžníka“)
 • po vyplnení údajov o dlžníkovi a zadaní telefonického a e-mailového kontaktu na dlžníka bude dlžník upovedomený o zaradení do zoznamu dlžníkov a bude vyzvaný na uhradenie dlžnej sumy;
 • počas doby trvania registrácie, prípadne až do doby odstránenia dlžníka z registra dlžníkov (vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastane skôr) bude zo strany prevádzkovateľa vykonávaná činnosť mimosúdneho vymáhania pohľadávky (pohľadávok) používateľa, a to formou zasielania sms správ dlžníkovi, e-mailov a telefonickým kontaktovaním dlžníka (ďalej aj „mimosúdne vymáhanie“); jednotlivé spôsoby kontaktovania dlžníka v rámci mimosúdneho vymáhania budú zvolené v závislosti od používateľom uvedených kontaktných údajov o dlžníkovi.

4.2 Na základe osobitnej žiadosti používateľa prevádzkovateľ sprostredkuje pre používateľa súdne vymáhanie pohľadávky (pohľadávok) prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie; odmena za súdne vymáhanie pohľadávky (pohľadávok) používateľa je zahrnutá v balíku služieb BUSINESS. Ak bol nárok používateľa priznaný právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu, rozhodcovského súdu alebo vyplýva z notárskej zápisnice spísanej vo forme exekučného titulu podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, prevádzkovateľ na základe osobitnej dohody s používateľom sprostredkuje pre používateľa nútený výkon rozhodnutia (exekučné konanie) prostredníctvom návrhu na vykonanie exekúcie spracovaným spolupracujúcou advokátskou kanceláriou, ako aj sprostredkuje zastúpenie používateľa v exekučnom konaní spolupracujúcou advokátskou kanceláriou, ak o to používateľ požiada. V prípade ak používateľ požiada o zastavenie súdneho alebo exekučného konania, znáša v plnom rozsahu náklady súvisiace so súdnym, prípadne exekučným konaním (napr. trovy právneho zastúpenia, odmena súdneho exekútora a i.)

4.3 Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov zadávaných do karty dlžníka.

4.4 Používateľ je povinný uchovávať prihlasovacie meno a heslo do portálu v tajnosti. Používateľ zodpovedá za stratu prihlasovacieho mena a hesla. Ak dôjde ku strate alebo prezradeniu prístupového mena a hesla, aby sa predišlo prípadnému vzniku škody, je používateľ povinný si bez zbytočného odkladu zmeniť prístupové heslo. Prevádzkovateľ v prípade zabudnutia hesla používateľom vygeneruje používateľovi nové prístupové heslo, a toto mu, po zadaní emailovej adresy, zašle na ním v registračnom formulári uvedený e-mail.

4.5 Ak dôjde k rozšíreniu poskytovania služieb portálom nad rozsah služieb uvedených v bode 4.1 VOP, prevádzkovateľ o uvedenom bez zbytočného odkladu informuje používateľa; zároveň ho upovedomí o tom, či ide o služby zahrnuté v registrácii (t. j. nepodliehajúce osobitnému poplatku / odmene) alebo ide o služby spoplatnené osobitnou odmenou.

4.6 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať úkony podľa bodu 4.1 písm. d) VOP, nezodpovedá však za dosiahnutie očakávaného výsledku podľa bodu 4.1 písm. d) VOP.

V. ODPLATA ZA POUŽÍVANIE PORTÁLU A JEHO SLUŽIEB

5.1 Ak nie je v bode 4.1 VOP alebo nižšie v tomto článku VOP uvedené inak, poskytovanie služieb uvedených v bode 4.1 je zahrnuté v registračnom poplatku a prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto služby poskytovať počas celej doby trvania registrácie.

5.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti uvedené v bode 4.1 písm. d). Ak dlžník po jeho zverejnení v zozname dlžníkov, prípadne iná osoba za dlžníka pohľadávku používateľa uhradí, prípadne ju dlžník alebo iná osoba za dlžníka uhradí čiastočne, používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi odmenu, ktorej výška bude určená percentom z vymoženej sumy podľa balíka služieb nasledovne:

 • pri balíku služieb FREE je odmena prevádzkovateľa vo výške 20% z vymoženej sumy pohľadávky;
 • pri balíku služieb PREMIUM je odmena prevádzkovateľa vo výške 15% z vymoženej sumy pohľadávky;
 • pri balíku služieb BUSINESS je odmena prevádzkovateľa vo výške 10% z vymoženej sumy pohľadávky;

(ďalej aj ako „odmena“).

5.3 Vymoženou sumou sa rozumie suma uhradená dlžníkom na pohľadávku používateľa alebo uhradená inou osobou za dlžníka na pohľadávku používateľa (napr. pristúpenie k záväzku, postúpenie pohľadávky a i.). Úhradou sa na účely určenia odmeny podľa tohto bodu rozumie aj vykonanie iného úkonu ako je finančná úhrada pohľadávky, ak na základe takéhoto úkonu dôjde k zániku alebo zníženiu pohľadávky používateľa (napr. započítanie vzájomných pohľadávok používateľa a dlžníka).

5.4 Používateľ je povinný bez zbytočného odkladu po úhrade pohľadávky alebo jej časti aktualizovať stav pohľadávky (jej výšku) v karte dlžníka, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým môže dlžníkovi alebo prevádzkovateľovi vzniknúť. Ak dlžník alebo iná osoba za dlžníka pohľadávku používateľa uhradil(a) v celom rozsahu, je používateľ povinný bez zbytočného odkladu vymazať dlžníka zo zoznamu dlžníkov, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým môže dlžníkovi alebo prevádzkovateľovi vzniknúť.

5.5 Ak používateľ vymaže dlžníka zo zoznamu dlžníkov, má sa za to, že dlžník pohľadávku v celosti uhradil a používateľ je povinný uhradiť prevádzkovateľovi odmenu podľa bodu 5.2 VOP. Ak používateľ v karte dlžníka poníži pohľadávku (t.j. poníži záväzok dlžníka voči používateľovi) má sa za to, že dlžník pohľadávku používateľa čiastočne, v poníženej sume, uhradil a používateľ je povinný uhradiť prevádzkovateľovi odmenu z poníženej časti, vypočítanú podľa bodu 5.2 VOP.

5.6 Používateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní oznámiť prevádzkovateľovi každú úhradu a jej výšku na pohľadávku, ktorá bola zaradená spolu s dlžníkom v zozname dlžníkov; lehota na oznámenie plynie odo dňa obržania plnenia na pohľadávku. Ak používateľ poruší povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania so splnením si tejto povinnosti, a to vo výške 0,10 % denne z počiatočnej výšky istiny pohľadávky, ktorá bola zaradená spolu s dlžníkom do zoznamu dlžníkov. Počiatočnou výškou istiny sa rozumie výška istiny pohľadávky v deň jej zaradenia spolu s dlžníkom do zoznamu dlžníkov.

5.7 Predmetom mimosúdneho vymáhania bude:

 • istina pohľadávky;
 • riadny úrok, ak titulom prenechania finančných prostriedkov dlžníkovi bola zmluva o pôžičke alebo zmluva o úvere a používateľ preukáže dohodu medzi používateľom a dlžníkom o výške úroku;
 • úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; vyšší ako zákonný úrok z omeškania bude predmetom mimosúdneho vymáhania len v tom prípade, ak používateľ preukáže, že medzi používateľom a dlžníkom došlo k dohode o výške úrokov z omeškania pre prípad omeškania dlžníka s plnením si peňažného záväzku.
 • zmluvná pokuta ak bola písomne dohodnutá medzi používateľom a dlžníkom.

5.8 Okrem nárokov uvedených v bode 5.7 VOP bude predmetom vymáhania aj paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka vo výške 40,- € z každej uplatnenej a splatnej pohľadávky (ďalej aj „paušálna náhrada“). Ak dlžník na základe mimosúdneho vymáhania uhradí používateľovi paušálnu náhradu, prípadne ju za dlžníka uhradí iná osoba, používateľ sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi dodatočnú odmenu za mimosúdne vymáhanie vo výške 100% z vymoženej paušálnej náhrady (ďalej aj „dodatočná odmena“). Nárok na dodatočnú odmenu vzniká len v tom prípade, ak dlžník, prípadne iná osoba za dlžníka, paušálnu náhradu používateľovi uhradí.

5.9 Ak sa počas vymáhania pohľadávky zistí, že pohľadávka používateľa bola neoprávnená a prevádzkovateľ túto skutočnosť nemal možnosť ovplyvniť, má prevádzkovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z odplaty, na ktorú by mal nárok v prípade úplného vymoženia pohľadávky; ak takto určenú odmenu nie je možné určiť, určí sa ako 20% istiny pohľadávky, ktorej sa uvedená skutočnosť týka.

5.10 Používateľ je odo dňa uzavretia zmluvy povinný nevymáhať pohľadávky, ktorých vymáhaním na základe zmluvy poveril prevádzkovateľa prostredníctvom iných osôb ako ani neudeľovať plnomocenstvo na vymáhanie pohľadávok iným osobám ako osobe prevádzkovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je používateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% istiny vymáhanej pohľadávky.

VI. ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA ZA ŠKODU

6.1 Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za správnosť všetkých ním uvádzaných a následne na portáli zverejnených údajov, a to najmä o osobe dlžníka (ako aj skutočnosti, že dlžník je podnikateľom) a výške a pravosti pohľadávky používateľa.

6.2 Ak prevádzkovateľovi vznikne škoda tým, že používateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje o osobe dlžníka alebo o záväzku dlžníka, je používateľ povinný túto škodu prevádzkovateľovi nahradiť.

6.3. Ak tým, že používateľ uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje o osobe dlžníka alebo o záväzku dlžníka, vznikne prevádzkovateľovi povinnosť zaplatiť dlžníkovi alebo inej osobe trovy konania a / alebo zaplatiť sankciu uloženú mu štátnym orgánom, je používateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výška bude zodpovedať trovám konania a / alebo sankcii, ktorú je prevádzkovateľ povinný zaplatiť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na náhradu škody.

6.4 Ak vzniknú pochybnosti o osobe dlžníka a / alebo o pohľadávke používateľa, má prevádzkovateľ právo zablokovať zverejnenie dlžníka / pohľadávky používateľa prostredníctvom portálu, a to až do doby, kým mu používateľ hodnoverným spôsobom nepreukáže správnosť ním uvádzaných údajov. Prevádzkovateľ tak urobí vždy, ak mu takáto povinnosť bude vyplývať z rozhodnutia súdu a / alebo iného štátneho orgánu.

6.5 Používateľ zodpovedá za aktualizáciu údajov uvádzaných v karte dlžníka.

VII. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu počas doby jej trvania, bez nároku na vrátenie registračného poplatku, najmä ak:

 • používateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu prevádzkovateľom porušuje VOP alebo povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • vedome poskytol nepravdivé, nesprávne a / alebo neúplné identifikačné údaje o svojej osobe;
 • používateľ, napriek predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa, spúšťa na serveri, na ktorom je portál spustený, nevhodné a server preťažujúce skripty;
 • používateľ napriek výzve prevádzkovateľa neuhradí ani v dodatočne mu na to poskytnutej lehote peňažné plnenie, na ktoré prevádzkovateľovi vznikol v zmysle týchto VOP nárok;
 • prevádzkovateľovi vznikne škoda tým, že používateľ uviedol nepravdivé a / alebo neúplné údaje o dlžníkovi a / alebo o pohľadávke, prípadne tieto bez zbytočného odkladu neaktualizoval (bod 5.4 VOP);

7.2 Zrušením registrácie nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na plnenia, ktorých nárok mu vznikol pred zrušením registrácie.

7.3 Zrušením registrácie používateľom nevzniká používateľovi nárok na vrátenie registračného poplatku.

VIII. FAKTURÁCIA

8.1 Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Všetky plnenia, na zaplatenie ktorých vznikne prevádzkovateľovi nárok podľa VOP, sú uvedené bez príslušnej dane z pridanej hodnoty a budú navýšené o príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty podľa príslušných právnych predpisov platných a účinných v čase vzniku nároku prevádzkovateľa na plnenie.

8.2 Podkladom na uhradenie registračného poplatku (3.6 VOP), odmeny (5.2 VOP), dodatočnej odmeny (5.8 VOP), prípadne iného nároku, na ktorého zaplatenie vznikne prevádzkovateľovi v súvislosti s týmito VOP nárok, bude faktúra vystavená prevádzkovateľom; splatnosť faktúry je sedem (7) dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je na faktúre uvedená dlhšia doba splatnosti faktúry.

8.3 V prípade neuhradenia faktúry (8.2 VOP), má prevádzkovateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,10% denne z výšky faktúry.

8.4 Používateľ podľa § 71 ods. 1 písm. b) zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty súhlasí so zasielaním elektronických faktúr formou elektronickej pošty na ním uvedenú e-mailovú adresu. Používateľ sa zaväzuje informovať prevádzkovateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Používateľ je oprávnený odvolať súhlas so zasielaním elektronických faktúr; v prípade odvolania súhlasu mu budú faktúry zasielané v listinnej forme na ním uvedenú adresu. Odvolanie súhlasu so zasielaním elektronických faktúr nadobúda účinnosť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odvolanie súhlasu doručené prevádzkovateľovi.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo vo VOP, riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení VOP.

9.2 Používateľ súhlasí s tým, aby mu písomnosti boli doručované elektronicky na ním uvedený e-mail a takéto doručenia zakladalo účinky doručenia písomnosti. Elektronicky doručovaná písomnosť sa považuje za doručenú piaty (5) deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. Uvedeným nie je dotknuté právo účastníkov doručovať písomnosti aj v listinnej podobe; na doručovanie písomností v listinnej podobe sa použijú primerane ustanovenia zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, vrátane fikcie doručenia podľa ustanovení § 105 ods. 2, § 106 ods. 3, § 111 ods. 3, § 112 a § 116 ods. 2 Civilného sporového poriadku.

9.3 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP, a to najmä z vážnych objektívnych dôvodov, najmä z dôvodu zmeny právnych predpisov, z dôvodu rozšírenia služieb poskytovaných portálom. V prípade zmeny VOP prevádzkovateľ zašle používateľovi, na ním uvedený e-mailový kontakt, zmenené VOP. Ak používateľ so zmenenými VOP nesúhlasí, má možnosť požiadať v lehote desiatich (10) dní odo dňa doručenia nových VOP o ukončenie registrácie (ďalej aj „ukončenie registrácie“); ak tak v uvedenej lehote neurobí, má sa za to, že s obsahom nových VOP súhlasí a prejavuje vôľu byť nimi viazaný. Ukončením registrácie podľa predchádzajúcej vety nezaniká nárok prevádzkovateľa na plnenia, ktorých nárok mu vznikol pred ukončením registrácie. Používateľ nemá v prípade ukončenia registrácie nárok na vrátenie registračného poplatku.

9.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.09.2016.