VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Ak sa vám ani po veľkom úsilí nedarí vymôcť svoje pohľadávky, prichádza na rad vymáhanie pohľadávok profesionálmi. Existuje hneď niekoľko spôsobov, ako vymáhať napríklad neuhradené faktúry. Na základe registrácie na portáli Dlhujes máte možnosť mať dokonalý prehľad o pohľadávkach a zveriť nám ich vymáhanie.

AKO TO FUNGUJE?

ZASLANIE POŽIADAVKY

Zašlete nám požiadavku na vymáhanie pohľadávky.

KONTROLA POŽIADAVKY

Skontrolujeme dokumenty, prípadne požiadame o ich zaslanie/doplnenie.

VYMÁHANIE POHĽADAVKY

Podľa povahy dokladov sa začína proces vymáhania pohľadávky (mimosúdne, súdne, exekučné konanie)

ZASLANIE POŽIADAVKY

Zašlete nám požiadavku na vymáhanie pohľadávky.

KONTROLA POŽIADAVKY

Skontrolujeme dokumenty, prípadne požiadame o ich zaslanie/doplnenie.

VYMÁHANIE POHĽADAVKY

Podľa povahy dokladov sa začína proces vymáhania pohľadávky (mimosúdne, súdne, exekučné konanie)

Mimosúdne vymáhanie dlhov má za cieľ riešiť neuhradené pohľadávky bez nutnosti postúpenia veci na súd. Vďaka tomu dokážeme vymôcť pohľadávku v rozsahu pár týždňov od jej prevzatia. Kľúčovým faktorom je iniciovanie rokovaní s dlžníkom a intenzívna komunikácia, ktorej zámerom je zvyšovať tlak na úhradu dlžnej čiastky. Všetky kroky, ktoré vedieme v procese vymáhania pohľadávok, sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi SR.

Postup pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok

Prvým krokom je nadviazanie spolupráce s klientom, teda uzatvorenie mandátnej zmluvy a podpísanie plnej moci pre zastupovanie. Po odovzdaní príslušnej dokumentácie vykonávame právne posúdenie pohľadávok. Všetky poskytnuté údaje považujeme za dôverné a sú predmetom obchodného tajomstva.

Dlžník je v čo najkratšom čase informovaný o prevzatí pohľadávky a vyzvaný na úhradu dlhu. S každým dlžníkom komunikujeme individuálne, pričom dochádza k dohode, kedy a akou formou prebehne splatenie dlhu. Štandardným postupom je uznanie záväzku samotným dlžníkom, čím klientovi zabezpečíme pohľadávku.

Niektoré prípady nie je možné vyriešiť mimosúdnou cestou, a to aj napriek mimoriadnemu úsiliu. Ak teda došlo k vyčerpaniu všetkých dostupných alternatív, pristupujeme k súdnemu vymáhaniu faktúr.

Postup pri súdnom vymáhaní pohľadávok

Najčastejšie pracujeme s prípadmi, pri ktorých detailne poznáme históriu a nadväzujeme na snahu o mimosúdnu dohodu. Výhodou je predovšetkým znalosť problematiky. V spolupráci s advokátskymi kanceláriami vypracujeme potrebnú dokumentáciu. Následne klientom zabezpečíme podanie žaloby.

Zámerom je vyvinúť dostatočný tlak na dlžníka, aby uhradil svoj záväzok – okamžite alebo v priebehu súdneho konania. Získaním súdneho rozhodnutia (exekučného titulu) je možné postupovať pri vymáhaní pohľadávok v rámci exekučného konania.

Klienta vždy priebežne informujeme o stave, v akom sa vymáhanie jeho pohľadávky nachádza. Klientom poskytujeme bezplatné právne služby od renomovaných advokátov. Klient platí iba súdny poplatok.

Exekučné vymáhanie pohľadávok rieši situácie, kedy dlžník – povinná osoba, nesplní povinnosť, ktorá mu bola uložená právoplatným a vykonateľným rozhodnutím. To znamená, ak sa cielene vyhýba úhrade svojho dlhu voči veriteľovi.

Postup pri exekučnom vymáhaní pohľadávok

Pre našich klientov zabezpečujeme exekučný titul, pokiaľ ním ešte nedisponujú. Spracujeme potrebnú dokumentáciu a následne dochádza k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie. Exekučné vymáhanie dlhov prebieha za účasti zmluvného exekútora, ktorý uskutoční nútený výkon rozhodnutia. Za služby exekútora neúčtujeme žiadne preddavky. Klient zaplatí iba za vydanie exekučného poverenia sumu 16,50€.

 ONLINE SPRÁVA POHĽADAVOKONLINE VYMÁHANIE POHĽADAVOKPREVENCIA POHĽADAVOKZÍSKAJTE PENIAZE OKAMŽITEZÍSKAJTE ADVOKÁTA OKAMŽITE 

Správa a vymáhanie pohľadávok pohodlne a jednoducho. Kompletný servis služieb v oblasti pohľadávok – prevencia, správa, inkaso.
Zastúpenie advokátom v súdnom a exekučnom konaní. Individuálny prístup, diskrétnosť a profesionalita.